30.mars 2020: Oppdatering om økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd

Lån er greit, tilskudd er avgjørende, aktivitet er best

Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner. Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte.
Koronapandemien har ført til en krevende markedssituasjon for næringslivet. Regjeringen har satt inn en rekke tiltakspakker for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt. Det har kommet med en rekke tiltakspakker og flere vil nok komme. Samtidig jobber vi med kommune for å se på lokale tilskudd og ordninger. Under følger et utdrag av de siste ordningene:

Nå er låneordningen med statsgaranti åpnet

Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA, og bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90% av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen. Regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Flere banker har allerede i dag innvilget lån som omfattes av statsgarantien.

Regjeringen la fredag 27. mars frem en ordning som skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall grunnet koronakrisen

Samtidig som bedriftene har mistet store deler av inntektene sine, har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke. Tre av ti bedrifter sliter nå med å betale regninger som forfaller om kort tid. For disse bedriftene monner det ikke med lån, og utsetting av skatter og avgifter alene.

Det blir lagt opp til en ordning som vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget. Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer.

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner nå for at Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Dermed kan arbeidsledige få penger raskt inn på konto uten å vente på at søknaden blir behandlet. Med 335.000 helt eller delvis registrert som arbeidsledige sier det seg selv at saksbehandlingstiden på Nav kan bli en utfordring. I tillegg vil arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger få utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring)

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalaprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar allerede 27.03.2020 via www.regionalforvaltning.no.
Hensikten med opplæringen er å styrke ansattes kompetanse som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre nødvendig omstilling. Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker. Det kan utbetales tilskudd som benyttes over en lengre periode enn 26 uker, dersom opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.

Aktivitetspakke

Vi vil alle ha aktivitet og det er det som gir kontantstrøm og positive tanker. Åfjord Utvikling AS har tatt initiativ for å fremskaffe økonomiske midler til en større aktivitetspakke primært rettet mot reiseliv og handel, men økt aktivitet gir resultat for alle. Dette underbygges av masterplan reiseliv: Hele Åfjord hele året, og masterplan handel: Fremtidens handel i Åfjord. Når restriksjonene blir opphevet, blir det avgjørende at vi i samarbeid står klare med kommunikasjon og tiltak for å sikre lokal handel og belegg på overnatting- og spisesteder. Aktivitetspakken vil bli utarbeidet i tett samarbeid med næringslivet.

Selv om de fleste av dere er godt orientert om tiltak fra myndighetene vil allikevel Åfjord Utvikling løpende informere om de tiltak som myndigheter iverksetter via vårt nyhetsbrev til næringslivet.
Åfjord Utvikling AS tar forbehold om at informasjon gitt i nyhetsbrev hele tiden kan endre seg i takt med myndigheters tiltakspakker.

Åfjord Utvikling AS tar selvsagt imot spørsmål fra næringsliv i denne prekære situasjon og vi bistå med å besvare selv eller fremskaffe nødvendig informasjon dere trenger.

Send mail til post@afjordutvikling.no

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tøffe perioden

Vennlig hilsen
Åfjord Utvikling AS

30.mars 2020: Oppdatering om økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd2020-04-06T14:15:42+01:00

Corona pr. 16. mars 2020

Økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd

Hele næringslivet i Norge er lammet som et resultat av Corona og myndigheters innføring av nødvendige restriksjoner.

For store deler av Åfjords næringsliv er dette en meget kritisk situasjon da all aktivitet har stoppet opp over natten. Mange er helt avhengig av løpende kontantstrøm for å gjøre opp faste regninger.

Når denne stopper, settes bedriftene i en prekær og utfordrende situasjon.

Målet til sentrale myndigheter er at levedyktige bedrifter skal bestå og kunne fortsette sin drift også etter denne krisen. En rekke tiltak vil iverksettes løpende for avbøtende tiltak.

Selv om de fleste av dere er godt orientert om tiltak fra myndighetene vil allikevel Åfjord Utvikling løpende informere om de tiltak som myndigheter iverksetter via vårt nyhetsbrev til næringslivet.

Åfjord Utvikling AS tar forbehold om at informasjon gitt i nyhetsbrev hele tiden kan endre seg i takt med myndigheters tiltakspakker.

Åfjord Utvikling AS tar selvsagt imot spørsmål fra næringsliv i denne prekære situasjon og vi bistå med å besvare selv eller fremskaffe nødvendig informasjon dere trenger.

Send mail til post@afjordutvikling.no

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tøffe perioden!

Vennlig hilsen
Åfjord Utvikling AS

Pr 16.03.2020:

Permitteringsregler for arbeidsgiver

Lønnskostnader bør umiddelbart reduseres i denne fasen slik at de er i tråd med den aktivitet dere har. Om dere skal permittere deler av staben er det Ansiennitetsprinsippet som skal etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn. Det er imidlertid slått fast at fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut ifra saklig grunn. Andre tariffavtaler kan også ha avtale om å bruke ansiennitetsprinsippet.

Arbeidsgivers lønnsplikt er redusert til 2 dager etter at varsel om permittering er gitt pga. Coronakrisen. Det er mulig å permittere den/de ansatte 100% eller redusere stillingsprosenten.

Reduksjon av stilling på være minimum 40% for at arbeidstaker skal få ytelser fra NAV.

Hva betyr det for arbeidsgiver?

Arbeidsgiver betaler lønn de første to dager (arbeidstaker er da fristilt fra arbeid disse dagene, men mottar lønn), deretter mottar arbeidstaker ledighetstrygd fra NAV med full kompensasjon de første 20 dager (Ikke som normalt 14dg), deretter redusert til ordinære ledighetssatser.

Gjør følgende: (vi kan ikke via nyhetsbrev informere om alt på NAV sine sider og ber dere undersøke dette. Er dere allikevel usikker, da kontakt med lokalt NAV kontor om retningslinjer).

Skriv brev med varsel om permittering. Maler finner dere på www.NAV.no

Den ansatte må ta kontakt med sitt NAV kontor slik at arbeidstaker kan søke om dagpenger umiddelbart. Arbeidstaker må ha med dokumentasjon fra arbeidsgiver om at de er permittert.

Selvstendig næringsdrivende

Sentrale myndigheter har besluttet at også selvstendig næringsdrivende skal få bistand via NAV i denne krevende situasjon. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Ta kontakt med ditt NAV kontor for mer informasjon.

Økonomisk støttepakke fra myndigheter

Det vil løpende bli gjort vurderinger fra myndigheter om nødvendige støttetiltak. Hva er besluttet pr 16.03.2020 som er viktig for likviditetssituasjonen for vårt næringsliv i Åfjord?

Arbeidsgiveravgift med forfall 15.5.2020 er utsatt

Norges bank har satt ned renten med 0,5%. Mer vi vil komme.

50.milliarder til kriselån for små og mellomstore bedrifter:

Norske banker er allerede informert om disse tiltakene og er forberedt på å hjelpe sine næringslivskunder. Ta kontakt med din bank NÅ for avtale om videomøte. Forbered deg godt før videomøte slik at ditt behov for likviditetslån kan fremlegges med nødvendig dokumentasjon. Husk at dere skal kunne leve med lånet etter at krisen er over. Det er derfor viktig med gode betingelser og lang tilbakebetaling.

VIKTIGE RÅD:

Be om avdrag og renteutsettelse om du har lån hos bank og Innovasjon Norge NÅ!!

Prøv å reforhandle lånebetingelser når renten setter ned fra Norges Bank. Dere skal leve med dette etter at krisen er over også, da en utsettelse jo må tas igjen senere.

Ta umiddelbart kontakt med alle dine leverandører for utsettelse/frys av utestående fordringer

Ikke bruk ledig likviditet om dere ikke må. Dette vil dessverre kunne vare lenge.

Corona pr. 16. mars 20202020-04-05T16:11:11+01:00
Go to Top