Økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd

Hele næringslivet i Norge er lammet som et resultat av Corona og myndigheters innføring av nødvendige restriksjoner.

For store deler av Åfjords næringsliv er dette en meget kritisk situasjon da all aktivitet har stoppet opp over natten. Mange er helt avhengig av løpende kontantstrøm for å gjøre opp faste regninger.

Når denne stopper, settes bedriftene i en prekær og utfordrende situasjon.

Målet til sentrale myndigheter er at levedyktige bedrifter skal bestå og kunne fortsette sin drift også etter denne krisen. En rekke tiltak vil iverksettes løpende for avbøtende tiltak.

Selv om de fleste av dere er godt orientert om tiltak fra myndighetene vil allikevel Åfjord Utvikling løpende informere om de tiltak som myndigheter iverksetter via vårt nyhetsbrev til næringslivet.

Åfjord Utvikling AS tar forbehold om at informasjon gitt i nyhetsbrev hele tiden kan endre seg i takt med myndigheters tiltakspakker.

Åfjord Utvikling AS tar selvsagt imot spørsmål fra næringsliv i denne prekære situasjon og vi bistå med å besvare selv eller fremskaffe nødvendig informasjon dere trenger.

Send mail til post@afjordutvikling.no

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tøffe perioden!

Vennlig hilsen
Åfjord Utvikling AS

Pr 16.03.2020:

Permitteringsregler for arbeidsgiver

Lønnskostnader bør umiddelbart reduseres i denne fasen slik at de er i tråd med den aktivitet dere har. Om dere skal permittere deler av staben er det Ansiennitetsprinsippet som skal etter Hovedavtalen (LO og NHO) i utgangspunktet legges til grunn. Det er imidlertid slått fast at fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut ifra saklig grunn. Andre tariffavtaler kan også ha avtale om å bruke ansiennitetsprinsippet.

Arbeidsgivers lønnsplikt er redusert til 2 dager etter at varsel om permittering er gitt pga. Coronakrisen. Det er mulig å permittere den/de ansatte 100% eller redusere stillingsprosenten.

Reduksjon av stilling på være minimum 40% for at arbeidstaker skal få ytelser fra NAV.

Hva betyr det for arbeidsgiver?

Arbeidsgiver betaler lønn de første to dager (arbeidstaker er da fristilt fra arbeid disse dagene, men mottar lønn), deretter mottar arbeidstaker ledighetstrygd fra NAV med full kompensasjon de første 20 dager (Ikke som normalt 14dg), deretter redusert til ordinære ledighetssatser.

Gjør følgende: (vi kan ikke via nyhetsbrev informere om alt på NAV sine sider og ber dere undersøke dette. Er dere allikevel usikker, da kontakt med lokalt NAV kontor om retningslinjer).

Skriv brev med varsel om permittering. Maler finner dere på www.NAV.no

Den ansatte må ta kontakt med sitt NAV kontor slik at arbeidstaker kan søke om dagpenger umiddelbart. Arbeidstaker må ha med dokumentasjon fra arbeidsgiver om at de er permittert.

Selvstendig næringsdrivende

Sentrale myndigheter har besluttet at også selvstendig næringsdrivende skal få bistand via NAV i denne krevende situasjon. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G, knapt 600.000 kroner.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Ta kontakt med ditt NAV kontor for mer informasjon.

Økonomisk støttepakke fra myndigheter

Det vil løpende bli gjort vurderinger fra myndigheter om nødvendige støttetiltak. Hva er besluttet pr 16.03.2020 som er viktig for likviditetssituasjonen for vårt næringsliv i Åfjord?

Arbeidsgiveravgift med forfall 15.5.2020 er utsatt

Norges bank har satt ned renten med 0,5%. Mer vi vil komme.

50.milliarder til kriselån for små og mellomstore bedrifter:

Norske banker er allerede informert om disse tiltakene og er forberedt på å hjelpe sine næringslivskunder. Ta kontakt med din bank NÅ for avtale om videomøte. Forbered deg godt før videomøte slik at ditt behov for likviditetslån kan fremlegges med nødvendig dokumentasjon. Husk at dere skal kunne leve med lånet etter at krisen er over. Det er derfor viktig med gode betingelser og lang tilbakebetaling.

VIKTIGE RÅD:

Be om avdrag og renteutsettelse om du har lån hos bank og Innovasjon Norge NÅ!!

Prøv å reforhandle lånebetingelser når renten setter ned fra Norges Bank. Dere skal leve med dette etter at krisen er over også, da en utsettelse jo må tas igjen senere.

Ta umiddelbart kontakt med alle dine leverandører for utsettelse/frys av utestående fordringer

Ikke bruk ledig likviditet om dere ikke må. Dette vil dessverre kunne vare lenge.