Næringsfond

Næringsfond

Nytt Næringsfond Åfjord Kommune høst 2020

Som følge av korona situasjonen har Åfjord kommune fått økte rammer i sitt kommunale næringsfond fra sentrale myndigheter for høsten 2020. Åfjord kommune er tildelt 1.191.762,- kroner for 2020.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

  • I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokal utfordringer, behov og potensial.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Der gis ikke tilskudd til utgifter som allerede er påløpt, heller ikke til innfrielse av lån og annen gjeld, samt driftsrelaterte utgifter – eksempelvis kasseapparat, inventar, software, revisor og andre utgifter som er obligatoriske for å drive bedrift.

Omfang for søknader

Støttesats: Opp til 50% av kostnadsrammen.
Egeninnsats kan medgå til en timesats på opp til 400 kr/time.
Det forutsettes at søkerne stiller med egenkapital i finansiering av prosjektet.

Saksbehandling

Hver enkelt søknad om tilskudd fra næringsfondet skal vurderes og behandles særskilt, i forhold til fondets formål og konkrete innsatser for gjeldende søknadsrunde. Sysselsettingseffekt og helhetlig vurdering av økonomi i hvert omsøkt tiltak legges til grunn for prioriteringene. Det er Åfjord Utvikling som behandler og administrerer Åfjord kommunes næringsfond. Formannskapet i Åfjord kommune er fondsstyre, og avgjør hvilke prosjekter som skal tildeles midler.

Søknader vil bli samlet behandlet i formannskap 14.oktober 2020

Dokumentasjonskrav for utbetaling

1) Avholdte eksterne utgifter (kopi av bilag og bankutskrift framsendes)
2) Timeregistrering i forbindelse med egeninnsats (se egen standardmal for registrering under fanen «rapportering av egeninnsats» under)
3) Utgifter og timeforbruk må ikke være påbegynt før innsendelse av søknad
4) Bilder av prosjekt (hvis mulig)
5) Kort beskrivelse av resultat og eventuelle avvikelse

Utbetaling kan skje med én samlet utbetaling eller to delutbetalinger.

Søknadsprosess

Krav fra Trøndelag Fylkeskommune sier at alle som søker om støtte til kommunale næringsfond skal sende inn søknad til kommunen via et elektronisk søknadssystem.

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommune Næringsfond 2020»
5) Søk i vei innen fristen 1.10.2020

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

NB!! Frist for å søke om støtte er 1. oktober 2020.