Søknadsskjema Åfjord kommunes coronafond

Åfjord Kommune vedtok 2.4.2020 å opprette et særskilt fond på 3 millioner kroner, som skal gå til tiltak for å avhjelpe de delene  av næringslivet i Åfjord som har fått særlige utfordringer som følge av koronapandemien.

Tiltakene vil i seg selv ikke være avgjørende for å trygge bedriftene i kommunen i en krevende tid, men kan være et element sammen med øvrige tiltakspakker i regi av fylkeskommune, NAV og staten.

Bedrifter i Åfjord kommune som er berørt av coronarestriksjonene kan søke om støtte fra iht gjeldene retningslinjer og kriterier.

Åfjord kommunes tiltakspakke for utsatt næringsliv – reservering av midler

Åfjord formannskap besluttet i formannskap 13.05.2020 å reservere kr 500.000 fra midlene i Åfjord kommunes tiltakspakke for utsatt næringsliv, eller de midlene som gjenstår etter neste tildelingsrunde i formannskap 20.05.2020 (mottatt Beredskapsråd næring innen 12.5.2020) , for særskilt å kanalisere midlene til bedrifter som på den ene siden er levedyktige, men som kommer i en særdeles kritisk situasjon utover våren og sommeren 2020.

Status støtte fra fondet pr 10.08.2020

Beredskapsråd næring har mottatt søknader på 9.mill. Formannskap i Åfjord Kommune har pr d.d gitt støtte på kr 2.630.000.mill. Rest beløp fond kr 370.000,-

Resterende del av fondet vil kun bli vurdert gitt til søknader fra bedrifter i en svært kritisk situasjon. Det vil bli gjennomgang av økonomi i bedriften i samarbeid med bank, Åfjord Regnskap og beredskapsrådet.

Generelle retningslinjer

  • Søknader sendes via søknadsskjema: https://afjordutvikling.no/soknadsskjema-afjord-kommunes-coronafond/
  • Nødvendig søknadsinformasjon innhentes av Åfjord Utvikling AS
  • Søknad fremlegges i Beredskapsråd Næring for faglig vurdering og innstilling
  • Innstilling behandles av Formannskap i Åfjord Kommune
  • Ved godkjent søknad fastsettes endelig støttebeløp av formannskap i Åfjord Kommune

Kriterier

Uprioritert rekkefølge

1. Tiltak som gir økt aktivitet/markedsaktivitet for næringer i samarbeid

2. Støtte til bedrifter/næringer som medfinansiering/ekstra støtte inn i andre tiltak det søkes penger om fra annet offentlig virkemiddelapparat og som gir økt aktivitet, kompetanseheving og sysselsetning

3. Generell søknad om støtte til bedrifter som er rammet av coronakrisen

Søknadsfrister
Søknader behandles 1g pr uke hver onsdag av Beredskapsråd næring.
Frist for ukentlig behandling. Hver mandag kl 1500.

Innstillinger fra Beredskapsråd oversendes deretter til formannskap for endelig behandling med en ukes frist.

Søknadsfrister
Søknader behandles 1g pr uke hver onsdag av Beredskapsråd næring. Frist for ukentlig behandling. Hver mandag kl 1500.

Innstillinger fra Beredskapsråd oversendes deretter til formannskap for endelig behandling med en ukes frist.