30.mars 2020: Oppdatering om økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd

Lån er greit, tilskudd er avgjørende, aktivitet er best

Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner. Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte.
Koronapandemien har ført til en krevende markedssituasjon for næringslivet. Regjeringen har satt inn en rekke tiltakspakker for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt. Det har kommet med en rekke tiltakspakker og flere vil nok komme. Samtidig jobber vi med kommune for å se på lokale tilskudd og ordninger. Under følger et utdrag av de siste ordningene:

Nå er låneordningen med statsgaranti åpnet

Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA, og bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90% av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen. Regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Flere banker har allerede i dag innvilget lån som omfattes av statsgarantien.

Regjeringen la fredag 27. mars frem en ordning som skal kompensere bedrifter for inntektsbortfall grunnet koronakrisen

Samtidig som bedriftene har mistet store deler av inntektene sine, har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke. Tre av ti bedrifter sliter nå med å betale regninger som forfaller om kort tid. For disse bedriftene monner det ikke med lån, og utsetting av skatter og avgifter alene.

Det blir lagt opp til en ordning som vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget. Finansnæringen har blitt bedt om å stå for den praktiske gjennomføringen av den økonomiske kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av korona-epidemien.

Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer.

Forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner nå for at Nav skal kunne forskuttere utbetaling av dagpenger. Dermed kan arbeidsledige få penger raskt inn på konto uten å vente på at søknaden blir behandlet. Med 335.000 helt eller delvis registrert som arbeidsledige sier det seg selv at saksbehandlingstiden på Nav kan bli en utfordring. I tillegg vil arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger få utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned.

BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring)

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalaprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Ordningen BIO Trøndelag ble vedtatt av fylkesutvalget 24.03.20 og er søkbar allerede 27.03.2020 via www.regionalforvaltning.no.
Hensikten med opplæringen er å styrke ansattes kompetanse som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre nødvendig omstilling. Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker. Det kan utbetales tilskudd som benyttes over en lengre periode enn 26 uker, dersom opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.

Aktivitetspakke

Vi vil alle ha aktivitet og det er det som gir kontantstrøm og positive tanker. Åfjord Utvikling AS har tatt initiativ for å fremskaffe økonomiske midler til en større aktivitetspakke primært rettet mot reiseliv og handel, men økt aktivitet gir resultat for alle. Dette underbygges av masterplan reiseliv: Hele Åfjord hele året, og masterplan handel: Fremtidens handel i Åfjord. Når restriksjonene blir opphevet, blir det avgjørende at vi i samarbeid står klare med kommunikasjon og tiltak for å sikre lokal handel og belegg på overnatting- og spisesteder. Aktivitetspakken vil bli utarbeidet i tett samarbeid med næringslivet.

Selv om de fleste av dere er godt orientert om tiltak fra myndighetene vil allikevel Åfjord Utvikling løpende informere om de tiltak som myndigheter iverksetter via vårt nyhetsbrev til næringslivet.
Åfjord Utvikling AS tar forbehold om at informasjon gitt i nyhetsbrev hele tiden kan endre seg i takt med myndigheters tiltakspakker.

Åfjord Utvikling AS tar selvsagt imot spørsmål fra næringsliv i denne prekære situasjon og vi bistå med å besvare selv eller fremskaffe nødvendig informasjon dere trenger.

Send mail til post@afjordutvikling.no

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tøffe perioden

Vennlig hilsen
Åfjord Utvikling AS

30.mars 2020: Oppdatering om økonomiske tiltak og informasjon vedr. Corona-utbrudd2020-04-06T13:12:12+01:00
Go to Top