Åfjord Kommune vedtar hvert budsjettår midler til kommunens eget næringsfond. Dette besluttes i budsjettmøte midten av desember hver år. For budsjettåret 2023 tildelte Åfjord Kommunestyre 300.000,- til Åfjord Kommunes næringsfond. Fondet har søknadsfrist 28.04.2023.

Åfjord Utvikling AS er sekretariat i fondet på vegne av Fondsstyret/formannskapet. Åfjord Utvikling AS sin rolle er å vurdere innkomne søknader og innhente nødvendig informasjon. Åfjord Utvikling skriver sin innstilling, men fondsstyret er den endelige beslutningstaker og bevilger midlene.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

Bedrifter kan for eksempel få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

I hvor stor grad tiltaket fremmer:

1. Nyetablering innen nye områder som Åfjord ikke har i dag.

2. Generell nyetablering

3. Økt aktivitet, sysselsetting samt verdiskaping basert på lokale behov og potensial.

4. Egenkapital inn i prosjektet

5. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Der gis ikke tilskudd til utgifter som allerede er påløpt, heller ikke til innfrielse av lån og annen gjeld, samt driftsrelaterte utgifter – eksempelvis kasseapparat, inventar, software, revisor og andre utgifter som er obligatoriske for å drive bedrift.

Omfang for søknader

Maks søknadsbeløp kr 100.000,-

Støttesats: Opptil 50% av total kostnadsramme.

Egeninnsats: kan inngå til en timesats på opptil 400 kr/time inntil 25% av kostnadsrammen.

Egenkapital: Det forutsettes at søkerne stiller med egenkapital på min 25% i finansiering av prosjektet.

Saksbehandling

Hver enkelt søknad om tilskudd fra næringsfondet skal vurderes og behandles særskilt, i forhold til fondets formål og konkrete innsatser for gjeldende søknadsrunde. Sysselsettingseffekt og helhetlig vurdering av økonomi i hvert omsøkt tiltak legges til grunn for prioriteringene. Det er Åfjord Utvikling som behandler og administrerer Åfjord kommunes næringsfond. Formannskapet i Åfjord kommune er fondsstyre, og avgjør hvilke prosjekter som skal tildeles midler.

Søknader vil bli samlet behandlet i formannskap.

Dokumentasjonskrav for utbetaling

1) Avholdte eksterne utgifter (kopi av bilag og bankutskrift framsendes)
2) Timeregistrering i forbindelse med egeninnsats (se egen standardmal for registrering under fanen «rapportering av egeninnsats» under)
3) Utgifter og timeforbruk må ikke være påbegynt før innsendelse av søknad
4) Bilder av prosjekt (hvis mulig)
5) Kort beskrivelse av resultat og eventuelle avvikelse

Utbetaling kan skje med én samlet utbetaling eller to delutbetalinger.

Søknadsprosess

Gå inn på www.regionalforvaltning.no

1) Opprett ny bruker
2) Trykk på knappen «Ny søknad»
3) Velg Fylke
4) Velg støtteordningen «Åfjord Kommunes Næringsfond 2023»

Henvend deg til Åfjord Utvikling AS dersom du har problemer med dette.

23. mars 2023